เกี่ยวกับเรา About Us

เราเป็นมูลนิธิภายใต้ชื่อ “กระท่อมพระสิริ” เราให้ความช่วยเหลือคนยากจน ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี คนไร้บ้าน ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ กระท่อมพระสิริ( The Glory Hut Foundation)

มูลนิธกระท่อมพระสิริ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งมีปัญหาครอบครัว จากความยากจน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

มูลนิธิเราได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดย Sandy Trepiccione ได้มีนิมิตในการับใช้พระเจ้าโดยการช่วยเหลือสังคมไทยในการเป็นหน่วยงานหนึ่งให้การช่วยแก้ปัญหาสังคม โดยการจัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาภายใต้ชื่อ มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ทั้งนี้ทางคุณ Sandy Trepiccione ได้จัดทีมคณะกรรมการของมูลนิธิขึ้นมา ซึ่งมีทั้งคนต่างชาติและคนไทย แต่คุณ Sandy Trepiccioneนั้นเป็นผู้จัดการดำเนินงานของมูลนิธิ ตลอดเวลา4ปี ที่คุณแซนดี้ ได้ทำงานรับใช้พระเจ้าในส่วนของงานมูลนิธินั้น ก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทีอาศัยอยู่ในเมืองพัทยา ผู้ประสบปัญหาความยากจน และปัญหาสุขภาพ ให้ได้รับโอกาสที่ดีและมีสุขภาพที่ดีขึ้น เมื่อครบวาระ4ปี ได้มีการเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อความต่อเนื่องและเหมาะสมของงาน คุณแซนดี้ได้ติดต่อไปยัง อาจารย์พรสวรรค์ ขันแก้ว ผู้ซึ่งเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรอาโดนาย และเป็นผู้ก่อตั้งบ้านพักรักษ์เพื่อน องค์กรเล็กที่ให้ที่พักและอาหารในการดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์และวัณโรค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไห้ได้มีส่วนเข้ามาช่วยสานต่องานของมูลนิธิกระท่อมพระสิริ เพราะเห็นว่าทางอาจารย์พรสวรรค์ และคุณแซนดี้ได้มีนิมิตและเป้าหมายในงานรับใช้พระเจ้าเดียวกัน อีกทั้งเคยร่วมงานในการส่งต่อความช่วยเหลือในเคสผู้ป่วยเอดส์ให้ได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ อาจารย์พรสวรรค์ ขันแก้ว จึงเข้ามาดำรงค์ตำแหน่งประธานมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ร่วมกับคณะกรรมชุดใหม่ โดยทั้งนี้อาจารย์พรสวรรค์ เป็นผู้อำนวยการในการดำเนินงานเอง ร่วมกับทีมอาสาสมัคร ในส่วนของคุณแซนดี้นั้น มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรณรงค์หาทุน เพื่อมาช่วยเหลือมูลนิธิ และจะกลับมาสานต่องานที่เมืองไทยเมื่อมีโอกาส และพระเจ้าเปิดทาง

ทั้งคุณแซนดี้ และอาจารย์พรสวรรค์ นั้นดำเนินงานมูลนิธิไปด้วยความเชื่อ ถึงแม้มูลนิธิกระท่อมพระสิรินั้นจะเป็นมูลนิธิเล็กๆ แต่ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าในการได้ช่วยผู้คนมากมาย ทั้งนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด

หลักการและเหตุผล

เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทย ที่มีความหลากหลายของผู้คนที่เข้ามาทำงาน และอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ ด้วยอัตราประชากรจากข้อมูลของทางภาครัฐนั้นไม่สามารถบอกปริมาณที่แน่ชัด ในความหลากหลายของเชื้อชาติ สาขาอาชีพ และวัฒนธรรมนั้น ทำให้เมืองพัทยาต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการค้าประเวณี ปัญหาจากยาเสพติด การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ซึ่งชัดเจนที่สุดคือโรคเอดส์ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน และการขาดจิตสำนึกของกลุ่มคนบางส่วน จึงเป็นที่มาในการรุกรามของปัญหา

จากการได้ศึกษารากเหง้าของปัญหาต่างๆ ได้จึงสรุปได้ดังนี้

 1. ปัญหาที่เกิดจากความยากจน
 2. ปัญหาที่เกิดจากการด้อยโอกาสทางการศึกษา
 3. ปัญหาที่เกิดจากจิตสำนึกในเรื่องผิดชอบชั่วดี
 4. การยึดติดวัตถุ และค่านิยมที่ผิดในเรื่องเงินทอง
 5. ขาดโอกาสทางสังคม

เราอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “ถนนทุกสาย มุ่งสู่โรม” เมืองพัทยาเองก็คงไม่แตกต่างอะไรในขณะนี้ เพราะผู้คนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยนั้น ต่างหลั่งไหลมุ่งมาแสวงหางาน และโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในเมืองพัทยา ซึ่งบางคนก็สมหวัง และบางคนความหวังนั้นไม่ได้เป็นดังที่คาดไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดหนี้สิน ความขัดสน ยากจน จนทำให้ก่ออาชญากรรม, ความเครียดที่หาทางออกไม่ได้ต้องหันไปพึ่งยาเสพติด, การถูกล่อลวงให้ค้าประเวณี, การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และตามมาด้วยการตั้งครรภ์ ส่งผลให้เกิดเด็กกำพร้ามากมาย, คนเร่ร่อนไร้บ้าน, การติดเชื้อ HIV และแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น และป่วยลงในที่สุด การถูกทอดทิ้ง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สวยหรูอย่างที่วาดฝันเหมือนกรุงโรมเมื่อครั้งอดีต แต่ที่นี่คือเมืองพัทยา และความจริงของชีวิตผู้คนในเมืองนี้

มูลนิธิกระท่อมพระสิริได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ร้อนของสงคมพัทยา จึงได้เข้ามามีส่วนในการให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาตามที่เราจะสามารถช่วยได้

“การให้อภัย ให้ความรัก และโอกาส” เราเชื่อว่า พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเหล่านี้ ให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี และกลับสู่สังคมโดยไม่เป็นภาระอีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 1. เพื่อเป็นทีมงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม ผู้ที่มีปัญหาครอบครัว ครอบครัวยากจน กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 2. เพื่ดช่วยพัฒนาและส่งเสริมทักษะในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ โดยผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาจากนักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา ฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมให้มีงานทำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา อาทิเช่น ช่วยเหลือด้านค่าเทอม หนังสือเรียน ชุดนักเรียน และอื่อนๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 3. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาครอบครัว ครอบครัวยากจน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ มีความเป็นอยู่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
 4. เพื่อจัดเตรียมสถานที่พร้อมบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ที่มีปัญหาครอบครัว และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อครอบครัวของผู้ที่ประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือ โดยผ่านกระบวนการช่วยเหลืออย่างมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีจากเจ้าหน้าที่และทีมงานทุกคน
 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

พันธกิจของมูลนิธิ

 • ได้มีการรวมโครงการ “บ้านพักรักษ์เพื่อน” บ้านพักดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ให้มาอยู่ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิ

ซึ่งงานของบ้านพักดูแลผู้ติดเชื้อนั้น จะเป็นในเรื่องของการให้ที่พัก และอาหาร สำหรับผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำกว่า200 โดยทั้งนี้ทางทีมงานบ้านพักรักษ์เพื่อนได้มีอาสาสมัครที่จะให้ความดูแลในเรื่องของการประสานงานกับโรงพยาบาล และพาผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา

การติดตามเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน, หาทะเบียนบ้านให้ผู้ป่วยได้อาศัย เพื่อได้รับการบริการทางภาครัฐ

การให้คำปรึกษาและเยียวยาจิตใจ ให้กำลังใจผู้ป่วยในการที่จะมีความหวังที่จะต่อสู้กับโรคภัยในร่างกาย

การจัดหาทุนอาชีพ และทุนการศึกษาสำหรับผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบ

ฝึกพัฒนาอาชีพให้กับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำการเกษตร หรืองานประดิฐ

นำกิจกรรมทางศาสนาเข้ามามีส่วนในชีวิต เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงลบให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก

 • English Class(ชั้นเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ)

English Class

เรามีครูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคนต่างชาติเข้ามาช่วยงานเราในส่วนของอาสาสมัคร เพื่อให้ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ โดยมุ่งหวังที่ให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับความรู้ฝึกทักษะทางด้านภาษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงค์ชีวิต และการงาน ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษนี้ เป็นการบริการฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 • งานฝีมือ ดอกไม้และการบูรหอม

เราจัดทำโครงการนี้เพื่อจะเลี้ยงดูโครงการต่างๆในมูลนิธิ อีกทั้งต้องการให้ผู้ป่วยได้มีรายได้เพื่อเป็นทุนสำหรับการดำรงค์ชีวิตในอนาคตเมื่อออกจากโครงการของเราไป ทั้งนี้รวมไปถึงอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ของเรา ที่ไม่รับเงินเดือน ซึ่งร่วมกันทำงานรับใช้พระเจ้า และรับใช้สังคม ด้วยเจตนาที่ว่าไม่ต้องการเป็นภาระของมูลนิธิ สินค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นงานหัตถกรรม งานฝีมือ และงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน, เสื้อเพ้นท์, งานร้อยลูกปัด, งานการ์ดอวยพรต่างๆ

 • งานเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เราได้ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเอดส์ที่พักอาศัยอยู่นอกโครงการของเรา เพื่อดูว่าเขาสามารถอยู่รอดในสังคมได้หรือไม่และเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาด ตามปัจจัยพื้นฐานของการดำรงค์ชีวิต การติดตามผล และให้กำลังใจเป็นส่วนหนึ่งในงานของเรา ซึ่งเราได้นำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมายมาแจ้งแก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ และเรื่องของโอกาสทางสายอาชีพ

 • การรณรงค์ ป้องกันเอดส์

เราได้จัดทำสื่อต่างๆในการที่รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โดยการจัดทำโปสเตอร์ และใบปลิว ให้ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุท้องถิ่น

 • โครงการบ้านพักรักษ์เพื่อนสระบุรี

เป็นโครงการที่เราได้รับงบประมาณจากหลายๆองค์กรที่เข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดบ้านนี้ขึ้นมา คือบ้านที่เราจะใช้สำหรับการเป็นสถานฝึกอาชีพ และพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยเอดส์

โดยอาจารย์พรสวรรค์ ขันแก้วประธานมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ได้มอบที่ดิน จำนวน 90 กว่าตรางวา ที่จังหวัดสระบุรีให้กับมูลนิธิ ในการทำพันธกิจนี้ และบริษัทไทยน้ำทิพย์(โค้ก) โครงการธนาคารรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียวได้มอบทุนในการสร้างอาคารมาให้ 100000 บาท และได้นำทีมอาสาสมัครมาช่วยในการขุดหลุมส้วมและทำห้องน้ำ เคลียร์พื้นให้กับโครงการของเรา และมีเงินบริจาคจากทาง โรเด็มเฮ้าส์ โดยอาจารย์ยองกี ชาวเกาหลีที่ มอบเงินจำนวน 18000 บาทสำหรับในการต่อเติมปูกระเบื้อง และยังมีเงินทุนจากพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการประชาสัมพันธ์ของคุณแซนดี้ ที่ส่งเงินมาทาง paypal จำนวนหนึ่งการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

We are under the name “The Glory Hut Foundation” to help the poor people infected with HIV; homelessness is likely to get access to the welfare state.

The prologue of “The Glory Hut Foundation”

Was founded to help the poor and have problem of poverty among disadvantaged families with HIV and AIDS. To get a better quality of life .And access to welfare state

Our Foundation was established in the year 2006 By Sandy Trepiccione have a vision check in serving God by helping society in Thailand is governed. To help solve social problems by establishing this foundation name The Glory hut Foundation Sandy Trepiccione board of trustees help a team up both foreigner and Thailand, but Sandy Trepiccions is the manager the foundation four years. Sandy has served God in Thailand in the work of the foundation. Any help the people of Thailand, who lived in the city .People experiencing poverty And health problems to get a better chance and a better health .The retired four years has changed its Board of Directors to ensure contacted Pastor Pornsawan Khunkaw pastor of Adonai Church and founder of “Dear friends to friends Home” the smaller organizations that provide shelter and food for patients and those infected with HIV and tuberculosis, which is located in Banglamung district; Chonburi province Thailand . The idea was to help and continue the work of The Glory Hut foundation. Sandy seeing that Pastor Pronsawan and she have a vision and goals for the service of God. She worked to help forward the case for AIDS patients to receive medical care from public hospital. Pastor Pronsawan Khunkaw be came to President of The Glory Hut Foundation together with the new committee by talented as director of operations with team of volunteers. Sandy is necessary to return to the United States .To campaign fundraising to help the foundation and will continue to work in Thailand when the opportunity arises and the Lord opened the way.

Both Sandy and Pastor Pronsawan talent the foundation of faith. The Glory hut Foundation just as a smaller foundation but blessing from God to have helped so many people. According to the glory of God the Most High.

บ้านเก่า 2 บ้านเก่า 3 บ้านเก่า1

Rationale

Pattaya is Thailand’s top tourist destination. With a variety of people who come to work and live, whether in Thailand or gentile. The rate of population data from the government that cannot tell the exact amount. In a variety of ethnic and cultural occupation. Making the city was faced with social problems in many forms. Whether the issue of prostitution. The spread of diseases the most obvious is AIDS lack of understanding on defense. And Lack of awareness among some. That is the source of the problem in the tertiary.

The study of the root causes of the problems is summarized as follows:

 1. The problem of poverty.
 2. Poor of education opportunities.
 3. Consciousness in the wrong.
 4. Materialism and values in the money
 5. Lack of social opportunities.

We may have heard the saying “All road leading to Rome” the city itself, it’s no different now. Because people from all parts of the country. The surge was aimed at seeking work and the opportunity to have a better life in the city. Some of them fulfill and some people hope it is not as expected. As a result, problems ensue. Whether it is in term of the debt difficulties, poverty makes crime, stress the need to find a way not to turn to drugs, being lured into prostitution, sexual abuse. And followed by pregnancy resulting in thousands of children orphaned, homeless, homelessness, HIV infection and spread to others. And in the most cases neglect everything else is not worthy of the dream, like Rome, on the past. But here in Pattaya and reality of people’s live in this city.

The Glory Hut Foundation saw the distress of Pattaya sociality. To took part in helping to solve the problems as we can to help.

“Forgiveness, love and chance,” We believe that God will change the lives of these people. To get a better quality of life. And return to society, not a burden any more.

The purpose of the Foundation.

 1. The team provides assistance to society. Those with family issue, poor family, group of social disadvantaged.
 2. To help develop and enhance the skills in the world through the consultation process by the social worker. Or psychologist vocational training to promote employment. Orovide health counseling to people with AIDS. Or a sexually transmitted infection Providing relief assistance to families of those suffering from AIDS, and educationally disadvantaged areas such as tuition, textbook, uniforms and other heat-related education.
 3. To help with family problems poor families and socially disadvantaged developed skills in various fields. Material well-being and a good member of society .You can live a normal life in society.
 4. To prepare a place with a friendly atmosphere. To provide assistance to those people who have family problems .And socially disadvantage and the relationship is good for the families of those who wish to get help. Through the help of a friendly relationship for the good of the staff and all the staff.
 5. Performed for the public or in cooperation with other charitable organizations.
 6. Dedications not associated with any political action.

 

The mission of the Foundation

Has included projects “Rak Puen Home’’ a home care for people living with HIV to come under the administration of the foundation. The work of hospice care for those infected it is in terms of providing accommodation and food for patients with immune under 200 .By the way, the hospice care team , friends had volunteered to be in charge.

CCI14072559_0004 CCI14072559_0005 CCI14072559_0006 CCI14072559_0007 CCI14072559_0008 CCI14072559_0009 CCI14072559_0010 CCI14072559_0011

The hospital and take the patient to the treatment.

 

Document tracking identity card, registration for the patient lived. To receive the service sector.

 

Counseling and psychological healing. Encouraging  patients to have hoped to fight disease in body.

 

Fundraising profession and scholarships for patients. And those affected.

 

Professional development training to patents. Whether it is in terming .Or artificial reap.

 

Led religious activities took part in their lives. As an anchor for the soul

 

Change the negative attitude to a positive attitude.

 

English Class (Classes in English).

 

Our English teacher the foreigners came to help us work on the part of volunteers. To the knowledge of the English language .The aim are to give people who have been taught to practice their language skills. To take advantage of the life and work of this English class. The service is free of charge whatsoever.

 

Crafts, flowers and camphor

 

We do this in order to raise the foundation projects. We want patients to have the funds for in life. When we leave the future of the project .This includes volunteers and our staffs not pay which together serve God .And to serve society with the intention not to become a burden on the foundation .Our products are mostly handmade crafts and works of creativity. Whether it’s painting, t-shirt painting, bead work, and greeting cards etc.

 

Home visits for patients

And those experiencing social we have followed a visit to AIDS patients residing outside of our program. To see if they can survive in society or not, and fill in whatever he lacks. According to the fundamentals of life monitoring and encouraging part of our work. We have put a lot of useful information out of them.  Whether the new knowledge in the field of health cares and the career opportunities.

 

AIDS prevention campaign

We have prepared a media campaign to prevent spread of AIDS. The preparation of posters and leaflet giving information on various media such as local radio.

 

 

“Rak Puen Home “at Saraburi Thailand.

 

The project was funded by several organizations to help achieve this home for come up for coaching career. And rehabilitation for AIDS patients.

 

By Pastor Pronsawan Khunkaw  has donated more than 90 coats, wah of land in Saraburi to the foundation.In making this commitment ,CoCa Cola Thailand company (Thai nam Thip ) Project to recycle green environmental funding to build a 100,000 Bth and has led a team of volunteers to help in the digging pit latrines’ and bathrooms. Ground clearance for the project. And a grant from the Robert Demmin House by Gyeongi Korean professor who donated 18,000 Bth for an addition to tiling .And also the capital of the Christian brother in the United Stated. The release of Sandy. To send money via PayPal number of construction has not.

 

 

One Response to เกี่ยวกับเรา About Us

 1. ธีรพงศ์ ชุติพงศ์าวิน says:

  มาเป็นกำลังใจหลังได้ทราบข่าว ถูกขับไล่จากชุมชน แต่จะขอสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิตามสถานะภาพ หากขัดข้องประการใดแจ้งให้ผมทราบทางเมลล์ได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*