ขอความช่วยเหลือ คุณเล็ก นุชสวาท

ขอความอนุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลื่อ คุณเล็ก นุชสวาท ให้ได้รับการรักษา โดย ต้องใช้งบประมาณ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ทางโรงพยาบาล นครนายก ได้มาขอความช่วยเหลื่อ กับทางมูลนิธิ ให้ช่วยดูแลชีวิต แต่ด้วยเพราะ คุณเล็กเป็นคนเร่ร่อน มาตลอด และเป็นผู้ติดเชื้อมานาน ยังไม่ได้เข้ารับยาเพื่อการรักษา เพราะไม่มีบัตรประชาชน ทางมูลนิธิ ต้อง ใช้งบประมาณ ในการสืบเสาะหาญาติ และ ไปคัดเอา ชื่อจากทะเบียนกลางที่จังหวัดลพบุรี  แต่มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ไม่มีทุนทรัพย์มากพอ จึงขอความช่วยเหลือจากทุกท่านที่ สามารถช่วยให้ คุณเล็ก ได้รับ ยา และเข้าสู่ ขันตอนในการรักษามา ณ ที่นี้  ขอพระเจ้าทรงอำนวยพร ทุกท่าน ด้วย เทอน สอบถามรายละเอียดได้ที่  084 010 2006 (คุณโดม  เลขาธิการมูลนิธิ กระท่อมพระสิริได้ตลอดเวลา)

Request a courtesy to help Lek  Nuchsawart to receive the treatment. By must use its budget 5,000 baht (five thousand).  From Nakhon nayok hospital, Have come to ask for the Glory hut Foundation, helping to care for her life. But because LEK she is a nomadic people and as the HIV infection for a long time. She have not yet received the  medicine Anti virus  for treatment. Because she is no national ID card.  The  Glory hut foundation must use the budget. In the quest, find relatives. To remove a name from the register and the copy, the central  Lop Buri province. But now we are not enough funding.  Ask for help from you all. That can help Lek could get medicine  And into step in treatment.

God bless you all.

Thank you very much   (Please Contract Khun Dome  084 010 2006 for the detail)

IMG_3269 IMG_3270 CCI22072559ขอขอบคุณ ครอบครัว และเพื่อนๆ ของ คุณ ม๋วย อิฐสมบูรณ์ ร่วมกับพี่น้องชุมชนหนองปรือ ที่ได้นำเอาก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อย ขนมหวาน มาเลี้ยงดูสมาชิกมูลนิธิกระท่อมพระสิริได้อร่อยกันมากมาย ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านให้มีสุขภาพที่ดีและประสพแต่สิ่งดีๆยิ่งๆขึ้นไปIMG_3247 IMG_3248 IMG_3246

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอขอบคุณ ที่ห่วงใย

ขอขอบคุณคุณ บริบูรณ์ แซ่ลี้ คุณ อภิรัตน์ กองอรนันท์ ที่ได้นำน้ำมันพระพร้าวเพื่อให้ผู้ป่วยใช้เพื่อรักษาอาการผิวแห้ง ขอพระเจ้าอวยพรมากๆIMG_3244

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณ กลุ่มกรุงไทยแอกซ่า

ขอขอบคุณ (คุณบุษราคัม ศรีเวียง , คุณ ปัทมา มีมุข ) จากกรุงไทยแอกซ่า ได้นำของอุปโภค บริโภค มามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมาชิก มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอพระเจ้าโปรดทรงอวยพรแก่ทุกท่านที่ได้เอื้อเฟื้อแก่เราทุกๆท่านด้วยเทอนIMG_3245

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณ พระเจ้า ขอบคุณ คุณยุพิน และ คณะ

IMG_3218

ขอขอบคุณ คณะของคุณ ยุพิน อยู่สบาย ที่ได้นำน้ำดื่ม และ ทุนทรัพย์ มามอบให้กับ”บ้านพักรักษ์เพื่อน” และ กระท่อมพระสิริเพื่อใช้ในการจัดการภายในมูลนิธิ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน ในทุกสิ่งที่ท่านได้มีน้ำใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Thank God and Thank you Korean Team

Thank you Korean Team came to visited our Foundation and pray for our future

ขอขอบคุณ คณะจากประเทศเกาหลีที่ได้มาเยี่ยมสมาชิกของ มูลนิธิกระท่อมพระสิริและได้ มาอธิษฐานให้กับ พวกเราในวันข้างหน้าที่จะเกิดผลอันดีงามตลอดไป   ขอพระเจ้าอวยพร คณะของประเทศเกาหลีทุกคนด้วยเช่นกัน IMG_3176 IMG_3177 IMG_3178 IMG_3179 IMG_3219 IMG_3220 IMG_3221 IMG_3222

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอขอบคุณในความรักและกรุณาต่อเรา

IMG_3205

ขอขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณ คุณภาและพนักงาน BELLA Restaurent ทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายภายในมูลนิธิทุกๆเดือน ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้กิจการของท่านจะประสพผลกำไรและเกิดผลดีในการดำเนินธุรกิจในทุกๆวันยิ่งๆขึ้นไป

Thank God and Thank you for BELLA restaurent Pattaya for support and help the expend in our Foundation in every mouth . May God bless them and all the bussiness getting to benefit every day.

IMG_3207

ขอขอบคุณ คุณ ตู่ ( ปั้มน้ำมัน ปตท ) ที่ได้นำผักสดมาเพื่อช่วยเหลื่อ มูลนิธิกระท่อมพระสิริทุกเดือนด้วย ขอพระเจ้าอวยพรกิจการของท่านตลอดไป

IMG_3212

ขอขอบคุณ PILC ที่มีน้ำใจช่วยเหลือ กระท่อมพระสิริเสมอมา และให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเสมอมา ขอพระเจ้าอวยพร ให้การทำงานของ PILC จะประสพแต่ความดีและความสำเร็จ ตลอดไป

ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านที่มี ความตั้งใจที่ดีแก่มูลนิธิ กระท่อมพระสิริ มาตลอด ขอพระพรของพระเจ้า จะเทกลับคืนสู่      ท่าน และทุกสิ่งที่ท่านลงมือทุกๆ วันและ ตลอดไป

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Thank you for your support ขอขอบคุณในความกรุณาต่อเรา

ขอขอบคุณ คุณ Kevin ที่ได้นำ เนื้อหมูและปลาซาปะ มามอบให้กับมูลนิธิกระท่อมพระสิริ

ขอขอบคุณ คุณ นารีรัตน์ ที่ได้นำผักสด และน้ำผลไม้มามอบให้กับสมาชิก ของกระท่อมพระสิริ

ขอขอบคุณ คุณวรรณพร จาคอบซัน ที่สนันสนุน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ โดยได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จ่าย

Thank you, Kevin has brought the pork and Zhaba fish  give to the Foundation.

Thank you Khun Nareerut That has brought a fresh vegetable and fruit juices cookie give to our  members here At the Glory hut Foundation .

Thank you Khun Wannaporn Jacobson The support our Foundation by A number of funds to spend in our foundation

ขอพระเจ้าโปรดทรงอำนวยพระพรแด่ทุกท่านตลอดไป

May God blessing for all you doing forever .

IMG_3195 IMG_3197 IMG_3199

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอขอบคุณ ผู้ที่มามอบขอบเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ขอขอบคุณ

คุณ อุไรวรรณ สุขศิริ , คุณศิริวัลย์   สุขศิริ  , คุณ สัญญาณ โตต้น ได้นำของมาบริจาคเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรยิ่งๆขึ้นไป IMG_3169

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ออกไปช่วยกันหาทุนให้กับมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ที่ ตลาดจีนซากแง้ว

ขอขอบคุณ พี่น้องตลาดจีนเก่า ซากแง้ว พัทยาที่ อำนวยความสะดวกในการออกไป หาทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในมูลนิธิ กระท่อมพระสิริ ขอพระเจ้าอวยพรพ่อค้า แม้ค้าทุกคน และ ทุกๆท่านที่ได้มอบเงินบริจาคมาขอให้ทุกๆดวงใจ ทุกๆน้ำใจจะได้รับพระพรจากองค์พระเจ้าด้วยกันทุกคน

Thank you the siblings, the Old Chinese market Pattaya Thailand Facilitates for fundraising to the expense in our foundation. God bless all of the merchant’s even trade.And to everyone who has donated money to donate The Glory Hut Foundations. Ask for every hearts. Every generous will receive blessings from God.

IMG_3166[1] IMG_3165[1] IMG_3164[1] IMG_3163[1] IMG_3161[1] IMG_3161[1]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

น้ำใจให้กับเรา

 

 

ขอขอบคุณ คุณกรจณาภรณ์  (คุณหวาน) และคุณไพรินทร์ (คุณจุ๋ม) ที่ได้มาเยี่ยมและมอบของใช้ต่างๆที่จำเป็นให้กับมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรและขอพระพรจะแผ่ไพศาลแด่ทุกท่านที่ร่วมใจในการมอบ เงินสนับสนุ่นให้กับมูลนิธิกระท่อมพระสิริสืบไปเป็นนิจ

IMG_3155[1]

 

Thank you Khun Rojana and Khun Pirin  come to visit , and give other necessary to our member at The Glory hut Foundation today May God bless you and your family memories are a favorite effects forever.

 

 

 

ขอขอบคุณ  คุณอุไรวรรณที่ได้นำผักสดและเนื้อ หมู และไก่สด มามอบให้เพื่อใช่ทำอาหารให้กับผู้ป่วยและสมาชิกมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอพระเจ้าโปรดทรงอำนวยพรท่านและครอบครัวของท่านให้เกิดผลอันดีตลอดไป

Thank you  Khun Uriwan   have brought chicken, vegetables and fresh pork for cooking to our  Patients and members. May God bless you and your family memories are a favorite of our guests Great effects forever.

IMG_3150

Posted in ผู้บริจาค | Leave a comment